Oswoić OWU – podręczny słowniczek ubezpieczonego

Starając się o odszkodowanie czy zadośćuczynienie warto znać podstawowe pojęcia związane z ubezpieczeniami. Poniżej przedstawiamy najczęściej spotykane terminy.

Flexa – podstawowy zakres pokrycia ubezpieczenia ogniowego obejmujący: ogień, uderzenie pioruna, eksplozję, upadek statku powietrznego.

Kulancja – wyjątkowa wypłata świadczenia ubezpieczeniowego w sytuacji, kiedy odpowiedzialność ubezpieczyciela nie jest w pełni potwierdzona, np. wskutek różnych opinii prawnych, ale ze względu na dobro klienta decyduje się on na wypłatę.

Likwidacja szkody – ustalenie stanu faktycznego, udokumentowanie szkody, a także wycenienie wielkości strat w celu wypłaty odpowiedniego odszkodowania.

Nieszczęśliwy wypadek – zdarzenie, w skutek którego nastąpiła utrata zdrowia lub życia ubezpieczonego. Zdarzenie musi być wywołane przez przyczynę zewnętrzną, nagłe i niezależne od woli ubezpieczonego.

NNW – ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków.

OC – ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej.

OC ogólne – podstawowe ubezpieczenie podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, które obejmuje odpowiedzialność za szkody deliktowe. Nie obejmuje szkód na skutek nienależytego wykonania lub niewykonania kontraktu lub zobowiązania.

Odszkodowanie – świadczenie ubezpieczyciela za szkodę, która powstała na skutek wypadku, przewidzianego w umowie.

OWU – Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Polisa – dokument, który zawiera umowę ubezpieczenia. Stanowi potwierdzenie przyjęcia przez Ubezpieczyciela odpowiedzialności za straty określone w umowie.

Szkoda – strata majątkowa lub inna tj. utrata zdrowia lub życia w wyniku wypadku losowego.

Szkoda całkowita – szkoda, podczas której uszkodzenie przedmiotu ubezpieczenia nie pozwala na naprawę lub nie jest ona opłacalna ekonomicznie.

Szkoda częściowa – szkoda, podczas której uszkodzenie przedmiotu ubezpieczenia jest możliwe do naprawy i opłacalne ekonomicznie.

Trigger – termin natury technicznej stosowany w polisach OC wykorzystywany do oznaczania jakie zdarzenie i w jakim czasie powstałe powoduje uruchomienie ochrony ubezpieczeniowej.

Ubezpieczony – podmiot stosunku prawnego, który wynika z umowy ubezpieczenia. Ubezpieczony podlega ochronie i otrzymuje odszkodowanie, o ile w umowa nie mówi inaczej.

Wypadek ubezpieczeniowy – zdarzenie, które zobowiązuje ubezpieczyciela do wypłaty świadczenia. Jego warunki zdefiniowane są w umowie ubezpieczenia lub warunkach ogólnych ubezpieczenia.

Zadośćuczynienie pieniężne – sposób wyrównania szkody niemajątkowej. Poszkodowanemu zostaje wypłacona odpowiednia suma pieniężna w skutek doznanej krzywdy. Może on domagać się zadośćuczynienia w przypadku uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia, utraty zdolności do pracy zarobkowej (całkowitej lub częściowej), zwiększenia się potrzeb, pozbawienia wolności do której doszło w skutek nakłonienia za pomocą podstępu, gwałtu, nadużycia stosunku zależności do poddania się czynowi nierządnemu, naruszenia dóbr osobistych, a także śmierci najbliższej osoby .